ALGEMENE VERKOOP- & LEVERINGSVOORWAARDEN

 

ALGEMENE VERKOOP-LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN
Gedeponeerd op 07-07-2016 bij de kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 56688490
De Klantcontact Monitor BV, Frans Halslaan 23 D Loosdrecht

De diensten van De Klantcontact Monitor BV zijn het in opdracht uitvoeren van onderzoeken naar de klanttevredenheid van klanten en medewerkers van haar opdrachtgevers waarbij resultaten direct online worden gepresenteerd.

De opdrachtgever ontvangt een dienst die toegankelijk is via internet en sluit daartoe een overeenkomst van opdracht, met kenmerken van huur- en licentierecht, die ook kan worden omschreven als een Saas-overeenkomst (Saas: Software as a service);


Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Klantcontact Monitor BV, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is, vernietigd mochten worden, of anderszins ongeldig mocht blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverlet. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3. Contractduur; uitvoering, gegevens, termijnen, wijzigingen, prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen partijen wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, wet en regelgeving.
3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zoveel als mogelijk van tevoren inlichten omtrent de hoedanigheid van in te schakelen derden indien dat in het belang van Opdrachtgever is.
4. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en per fase afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Opdrachtnemer mag er in het algemeen van uitgaan dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens juist zijn.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en deugdelijk aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en/of deugdelijk aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
7. Als voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of door Opdrachtnemer opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn door Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer altijd eerst schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden, die tenminste 10 dagen bedraagt, om alsnog uitvoering aan de overeenkomst te kunnen geven.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk en in redelijkheid vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de redelijke wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is ontvangen van of namens Opdrachtnemer, waaronder tevens een akkoord valt met betrekking tot een gewijzigde prijs en uitvoeringsdatum. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst op aan de zijde van Opdrachtnemer en is voor Opdrachtgever geen rechtsgeldige grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
Zonder daarmee in gebreke te geraken, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Bij overeenkomsten met een looptijd langer dan 3 maanden, vindt indexering van de afgegeven prijzen plaats met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Artikel 4. Opzegging, ingebrekestelling, opschorting, ontbinding
1. Na afloop van de overeengekomen eerste duur van de overeenkomst kan deze door beide partijen per kwartaal worden opgezegd in de maand voorafgaand aan dat kwartaal.
2. Indien een partij in gebreke is met de (tijdige) nakoming van een verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst, dient deze eerst door de andere partij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, en zal de andere partij alsnog gelegenheid krijgen om haar prestatie binnen een redelijke termijn daarna, welke tenminste 10 dagen bedraagt, deugdelijk na te komen.
3. Een partij is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de andere partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of wanneer de andere partij na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgt van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de andere partij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, of wanneer de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft onvoldoende is, of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
4. Een partij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van die partij kan worden gevergd.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de ontbindende partij op de andere partij onmiddellijk opeisbaar. Indien een partij de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt deze haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6. Indien een partij tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij/zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7. Indien de ontbinding aan de andere partij toerekenbaar is, is de ontbindende partij gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
8. Indien een partij haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming de ontbinding rechtvaardigt, dan is de ontbindende partij gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de andere partij, uit hoofde van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van een partij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor een partij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de andere partij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de andere partij op die partij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
10. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 5. Overmacht
1. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is een partij gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten. Indien de situatie van overmacht langer dan 1 maand duurt is een partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In een situatie van overmacht bestaat geen verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
Met de andere partij zal overleg plaatsvinden tijdens een situatie van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van partijen onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de partij kan worden verlangd die zich daarop beroept.
3. Onder situaties van overmacht worden in ieder geval begrepen (niet uitputtend): werkstakingen, brand, overstroming, overheidsmaatregelen die uitvoering van de overeenkomst verhinderen, langdurige bedrijfsstoringen bij een partij en/of haar leveranciers.
4. Een partij heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat die partij haar verbintenis had moeten nakomen.
5. Voor zover een partij ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is die partij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De andere partij is alsdan gehouden die (partiële) factuur te voldoen.


Artikel 6. Betaling, rente en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval die hogere rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op een gefixeerd percentage van 10% over de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 100,=. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.


Artikel 7. Garantie, reclame
1. De door Opdrachtnemer te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik door Opdrachtgever zijn bestemd, zoals bij het aangaan van de overeenkomst werd beoogd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het geleverde geschikt is voor het beoogde gebruik en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan en mag in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. Eventuele reclames dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk plaats te vinden en binnen deze termijn door Opdrachtnemer te zijn ontvangen. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van deze termijn wordt de andere partij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en geaccepteerd. Alsdan worden reclames niet meer door Opdrachtnemer in behandeling genomen.
3. In geval van een reclame dient Opdrachtnemer gelegenheid tot herstel te worden geboden. In geen geval zal een reclame recht geven op ontbinding van de overeenkomst. Tevens geeft het reclamerecht geen automatisch recht op een nieuwe levering.
4. Indien na het verstrijken van voornoemde reclametermijn melding wordt gemaakt van een gebrek, komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, of schadeloosstelling.


Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan in verband met door Opdrachtnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid in de eerste plaats beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert.
3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot ten hoogste driemaal de factuurwaarde van de order/overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft als dat lager is, tenzij de verzekering van Opdrachtnemer een hoger bedrag dekt.
4. Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, met uitzondering van schade ontstaan door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, en is niet aansprakelijk voor gevolgschade, stagnatieschade, letselschade, gederfde winst, gemiste omzet, of gemiste besparingen.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Indien en voor zover de voorgaande leden van dit artikel in het specifieke geval niet mochten gelden en Opdrachtnemer derhalve om andere redenen of gronden toch aansprakelijk mocht blijken te zijn voor door Opdrachtgever of derden geleden en/of nog te lijden schade en/of de schade niet onder de verzekering is gedekt, is Opdrachtnemer te allen tijde hooguit aansprakelijk tot een bedrag van in totaal € 10.000,=.
7. In ieder geval verjaart een eventuele claim van Opdrachtgever of derden op grond waarvan Opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gesteld voor de door Opdrachtgever of derden geleden en/of nog te lijden schade, nadat 1 (één) jaar is verstreken, gerekend vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde met de schade of het gebrek bekend was, of had moeten zijn.


Artikel 9. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 10. Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van opdrachten strikt aan de van toepassing zijnde wet en regelgeving waaronder de bepalingen in de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek als goedgekeurd door het College bescherming persoonsgegevens en gepubliceerd in de Staatscourant.
3. De Opdrachtgever is eigenaar van de data die door in het zijn opdracht verrichte onderzoek zijn verkregen. De opdrachtnemer is gerechtigd om de verzamelde data, ongepersonaliseerd per klantcontactkanaal, per branche, per tijdseenheid en per vraagtype te gebruiken voor benchmark doeleinden.


Artikel 11. Toepasselijk recht, Forumkeuze en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtgever is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Voordat een partij een beroep op de rechter doet, zal zij zich eerst serieus inspannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56688490
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 


Webdesign